วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 26/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม และการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด - 19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทบทวนมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน