วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดแม่ฮ่องสอนความเข้มแข็งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 182 โครงการ โดยมีโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยรับงบประมาณจำนวน 16 โครงการ

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน