วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวมณีรัตน์ วงค์ไพร นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน