วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” กระบวนการขอขึ้นทะเบียนและขอใช้ตราสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” และผลการประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งจำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน