วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประชุมทางไกล ที่ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) การป้องกันและแก้ไขสถาการณ์การแพร่ระบาดของมโควิด-19 การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนเอง และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการลดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน