วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการคณะที่ 3 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงแผนงาน/โครงการของจังหวัด ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สศช. กพร. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน