วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์

โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการศึกษาและระบุปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะ 10 ปี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐ จากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และประชาชน ที่ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงสังคมอย่างเป็นระบบ มาจัดทำเป็นภาพอนาคตของจังหวัด และนำผลการศึกษามาเผยแพร่ต่อสาธารณะและรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพอนาคตที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตระยะ10 ปี ร่วมกัน เป็นธงนำทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ช่วยคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการพัฒนาที่มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน