วันที่ 29 กันยายน 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน