Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการริหารงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการริหารงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามและประสานการทำงานร่วมกันในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี โดยมีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 และในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) เพื่อดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของปัญหาประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สปชส.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ในส่วนงานด้านความมั่นคง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นการประสานงานในลักษณะองค์กรผสมผสาน พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาภัยคุกคามด้านอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในตู้ปันสุข ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)
  2. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563
  3. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563
  4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563
  5. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
  6. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการ Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  7. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายหลังคาลานพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า และเทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านใหม่
  9. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2563
  10. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563