Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุกัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎ

วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุกัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 123 คน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ผู้ได้รับสัญชาติไทยกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หากผิดคำปฏิญาณจะยินยอมให้ยึดบัตรประจำตัวประชาชนคืน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2561 จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยังวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง"
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  5. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก
  8. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม 2 เรื่อง
  9. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561