Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดูการทดสอบความพร้อม (Test Readiness) ก่อนเปิดการท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจความพร้อมและให้ข้อแนะนำแก่ทางอุทยาน เพื่อทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2563 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) และเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการตู้ปันสุข บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายหลังคาลานพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า และเทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 7.45 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายหลังคาลานพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า และเทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง และนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ฯ ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2563
  2. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  3. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ
  4. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563
  5. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในตู้ปันสุขที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)
  6. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
  7. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
  8. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
  9. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563
  10. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด (กข.คจ.)