Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง"

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง" ณ กาดซอกจ่า บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...