Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในตู้ปันสุข ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็น มาใส่ตู้ปันสุข ตามโครงการ “แม่ฮ่องสอนปันสุข” โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563 เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการ Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการ Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Learning Coin for Equitable Education) ณ ห้องประชุมดงรัก อาคารวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายหลังคาลานพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า และเทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านใหม่
  3. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2563
  4. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563
  5. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563
  6. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2563
  7. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2563
  8. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  9. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ
  10. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2563