Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 และห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Skype ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอําเภอ
  2. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  3. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 เพิ่มอีก 3 ราย
  4. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแอลกอฮอล์เจล
  5. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
  6. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 รายแรกของจังหวัด
  7. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2563
  9. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ)

หน้าที่ 1 จาก 9