Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย และจุดตรวจหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 15 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ณ จุดตรวจแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย และจุดตรวจหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยกำชับให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 รสขม รวมถึงให้แนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับให้เคร่งครัดตามมาตรการ 10 รสขม เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จากนั้น นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ศปก.จ. ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้ว จำนวน 17 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 ราย อำเภอ สบเมย 4 ราย และ อำเภอแม่สะเรียง 6 รายอำเภอ ปาย 4 ราย อำเภอขุนยวม 1 ราย และอำเภอปางมะผ้า 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจสบป่อง และจุดตรวจถ้ำผามอญ อำเภอปางมะผ้า

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนจากประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจสบป่อง และจุดตรวจถ้ำผามอญ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุด สอบถามปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2564
  2. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแถลงข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายสิธิชัย จินดาหลง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่
  5. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ และนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
  6. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัย ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย
  7. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างแพตเทิร์นขั้นพื้นฐาน" โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย
  8. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับพระราชทานทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564
  10. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ หลักสูตร "ถอดรหัสลับการตลาดเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสในวิกฤติ COVID-19"

หน้าที่ 1 จาก 110