Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน สินค้า GI ภายใต้ Maehongson Premium Maehongson Brand และสินค้า OTOP ต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนราชการ และตัวแทนผู้ประกอบการชุมชน นำผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน สินค้า GI ภายใต้ Maehongson Premium Maehongson Brand และสินค้า OTOP มาประชาสัมพันธ์ และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ภายในทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว / โดยผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ กระเทียม ถั่วลายเสือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ป๊อปคอร์นไทใหญ่ ผลิตภัณฑ์ขนมไต (ขนมไทใหญ่) กาแฟอาราบิก้าแม่ฮ่องสอน เครื่องเงินบ้านละอูบ และผลิตภัณฑ์จากภูโคลน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" (ครู ข) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีรับ-ส่งทหาร กองประจำการ แผนกทหารบก ผลัดที่ 1/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีรับ-ส่งทหาร กองประจำการ แผนกทหารบก ผลัดที่ 1/2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทใหญ่ศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไทใหญ่ศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนเครือข่าย อาจารย์และนักศึกษา ประมาณ 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน “มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา”

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน “มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา” ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ เกษตรกรรายย่อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการระบายผลผลิตของเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2563
  2. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน”
  3. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
  5. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สตรีตามรอยพ่อ สู่วิถีที่พอเพียง"
  6. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2563
  7. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563
  9. นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563
  10. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson "ท่องเที่ยว New วิถี...ของดีบ้านฉัน"

หน้าที่ 1 จาก 44