Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal" สร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal" สร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน หวังลดหนี้สินกว่า 100 ล้านบาท

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน หวังลดหนี้สินกว่า 100 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พอ.สว. จังวหัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านการแพทย์ แก่ประชาชนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
  2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเสวนา พัฒนาองค์ความรู้ งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล
  3. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  4. จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
  6. เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 (World Blood Donor Day)
  7. รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดที่ดิน คทช. และการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีวานปะลีก หรือทำบุญสี่มุมเมือง ของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2565
  9. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565
  10. จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

หน้าที่ 1 จาก 195