Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมจองคำประดิษฐ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาตำบลขุนแม่ลาน้อย ซึ่งปัจจุบันตำบลขุนแม่ลาน้อยประสบปัญหาถนนชำรุดและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า รวมไปถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 ขุนยวม และสถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์ และเยี่ยมชมการสาธิตการอัดเปลือกข้าวโพด

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 ขุนยวม และสถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแนวทางในการป้องกันรักษาป่าและการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเน้นย้ำเรื่องการจัดทำแนวกันไฟ การลาดตระเวณในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการเข้าควบคุมไฟป่า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัด คือการลดจุดความร้อน (hot spot) ลงจากปีที่ผ่านมา 50 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นได้เยี่ยมชมการสาธิตการอัดเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญในการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร ตามมาตราการ ชิงเก็บ ลดเผา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ที่บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมราษฏร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่วัดหัวลาง และบ้านผาแดง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1
  3. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
  4. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3
  5. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผุ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของชุดปฎิบัติการ บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า
  6. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564
  7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมสาธารณสุข พาณิชย์ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19
  10. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมอบสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้าที่ 1 จาก 81