Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย ในกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย OTOS ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564

วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย ในกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย OTOS ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติของทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย ที่เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และมีอาสาสมัครจากชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ชุมชนกลางเวียง ชุมชนตะวันออก ชุมชนดอนเจดีย์ ชุมชนปางล้อ ชุมชนหนองจองคำ และชุมชนกาดเก่า เข้าร่วมอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมาตรการของสถานที่กักกันภายในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมาตรการของสถานที่กักกันภายในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย รวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานที่รองรับเพิ่มเติม ซึ่งสถานที่ที่พิจารณาแล้วเหมาะสม คือ ภายในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 สถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ อยู่ในการดูแลของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และจุดที่ 2 ศูนย์แยกกักผู้ป่วยชุมชน (Community Isolation) เป็นพื้นที่สำหรับผู้ป่วย วางระบบการรักษาแบบมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลสนาม มอบหมายให้เป็นพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจของ อบต.แม่คะตวน

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โดยนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย นำคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบเมย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและสถานการณ์โควิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ลานหน้าอนุสาวรีย์ค

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบเมย ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย โรงพยาบาลสบเมย และไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและสถานการณ์โควิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า และโรงพยาบาลสบเมย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก (ซิโนแวค) แก่ประชาชน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้นำน้ำดื่ม มาให้บริการประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน และได้รับน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน
  2. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ 2566 - 2570)
  3. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 21/2564
  4. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เพื่อมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
  5. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบข้าวสาร จากโตโยต้า ล้านนา แม่ฮ่องสอน นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
  7. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางลงพื้นที่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมชม “ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของโลก”
  8. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพาย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง
  9. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
  10. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเห็นชอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้าที่ 1 จาก 154