วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในระดับพื้นที่ รุ่น 2 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting ) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน