ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ช่องทางออนไลน์

Facebook : https://www.facebook.com/maehongsonofficial/

แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2158 0-5361-2158
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 1) 0-5361-2012 0-5361-2012
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 2) 0-5361-2242 0-5361-2242
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2156 0-5361-2788
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2198 0-5361-2198
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-4313 0-5361-4313
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2138 0-5361-2138
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2055 0-5361-2055
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2196 0-5361-2196
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2902 0-5361-2902
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1808 0-5361-1808
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1699, 0-5361-1700, 0-5361-2098 ต่อ 320
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-3022 0-5361-3022
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1261, 0-5361-2205 0-5361-1261
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-3481-2 0-5361-3481
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2004 0-5361-1953
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1346 0-5361-1346
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1580 0-5361-2043
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1332 0-5361-1518
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1739 0-5361-1739
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2046 0-5361-1975
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5369-5474 0-5369-5474
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1293 0-5361-1188
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1276 0-5361-1276
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1376 0-5361-1638
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5362-0026 0-5362-0026
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2058 0-5361-1040
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 0-5368-1072  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-3626 0-5361-3628
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1184 0-5361-1184
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1972 0-5361-1972
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1300 0-5361-2603
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2599 0-5361-2244
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-4417 0-5361-4303
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-1281 0-5361-1322
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2089 0-5361-2089
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-4494 0-5361-4494