วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน