นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการซักซ้อมการรับประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

พิมพ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการซักซ้อมการรับประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุมพิชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม

พิมพ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561

พิมพ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 และมอบรางวัลและประกาศนียบัตร การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักและวิธีการสหกรณ์และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตและเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมตรวจสอบพื้นที่ภาระผูกพันกรมป่าไม้ในการสำรวจพื้นที่จัดตั้งหรือผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น

พิมพ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมตรวจสอบพื้นที่ภาระผูกพันกรมป่าไม้ในการสำรวจพื้นที่จัดตั้งหรือผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตการเกษตรระดับจังหวัด
  5. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามรอยเท้าพ่อ
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
  9. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics