นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.อบต.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อน

พิมพ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อน (Road Map) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลผลิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

พิมพ์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน

พิมพ์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการ

พิมพ์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
  4. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินขวัญถุงและชุดนักกีฬาให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  5. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ
  9. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics