นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 3 วัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

พิมพ์

นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 207 คน จากผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน 417 คน ณ ประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ผู้ได้รับสัญชาติไทยกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี จากนั้นร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตั้งเป้าดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติในกลุ่มนักเรียน จำนวนกว่า 4,000 คน ให้แล้วเสร็จ นอกจากนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสัญชาติไทย ประมาณ 3,3000 ราย ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้ได้มากที่สุดในปีนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการบวงสรวงสิ่งศักดิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อหามาตรการและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองจังหวัด ได้ร่วมประชุมและลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาต
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับนายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะที่ได้เดินทางไปจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน บ้านห้วยผึ้ง
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด
  8. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามนโยบายรัฐบาลและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
  9. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2560
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics