นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไหล่ปิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิมพ์

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไหล่ปิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

พิมพ์

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e- payment Master plan )สู่ระบบ e- payment ภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมทั้งมอบเครื่อง EDC แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และระบบ e- payment ภาครัฐ แก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่การเงิน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่าย การรับเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

พิมพ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อน
  3. นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
  5. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการ
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
  9. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินขวัญถุงและชุดนักกีฬาให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  10. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics