นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดผาบ่องใต้ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนมีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุและร่วมดูแลทะนุบำรุงรักษามรดกไทยประจำถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

พิมพ์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

พิมพ์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนแม่ฮ่องสอน (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไหล่ปิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
  4. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
  5. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อน
  8. นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
  10. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics