นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว

พิมพ์

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ วัดผาบ่องใต้ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชา สามเณร– อุปสมบท ภิกษุ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชา สามเณร– อุปสมบท ภิกษุ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณร 45 รูป – อุปสมบทพระภิกษุ 7 รูป รวม 52 คน ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมสร้างกุศล โดยการนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมบรรพชา – อุปสมบท ภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  2. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
  4. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนแม่ฮ่องสอน
  5. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไหล่ปิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
  9. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
  10. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics