นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินแบบบูรณาการ

พิมพ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2561 (พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561 -2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 “แรงงานอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ “

พิมพ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 “แรงงานอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ “ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ในงานมีกิจกรรมการทำบุญเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบผ่านเกณฑ์/ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการ ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ /การมอบหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน การรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมแรงงานอาสาพัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้และทาสีราวทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อมอาคารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ การสาธิตอาชีพอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตนในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กิจกรรมสันทนาการ และการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ
  2. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
  5. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน
  7. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
  9. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชา สามเณร– อุปสมบท ภิกษุ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics