นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามรอยเท้าพ่อ

พิมพ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ 3 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

พิมพ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

พิมพ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต "Mae Hong son : The Valley of charm" ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

พิมพ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ บำบัดใช้ระยะเวลาบำบัดจำนวน 9 วันและฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมงในลักษณะการผสมผสานด้วยการใช้กระบวนการชุมชนบำบัดและหลักสูตร Fast model ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจและการ ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้เสพยาเสพติดได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินแบบบูรณาการ
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 “แรงงานอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ “
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ
  7. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics