นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 – 2564 ณ สวนหมอกคํา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คปป.จ.มส.) ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตราคาตกต่ำ

พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตราคาตกต่ำ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่และเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยก่อนวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่และเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษา ประเภทหญิงล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ประเภททีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอขุนยวม ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วนชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดเพลงคุณธรรม/ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ / ประกวดโครงงานคุณธรรม/ ประกวดภาพยนตร์สั้น/ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ /การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ /การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ/ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี และการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นรวม 10 เหรียญรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พิมพ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกเหล่ากาชาด มอบรถยนต์
  2. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการซึ่งประสบอุบัติเหตุทางถนน
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด
  7. นายสาคร ร่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  8. นายสาคร ร่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics