นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน

พิมพ์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ ฉีดพ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการ

พิมพ์

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

พิมพ์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 242 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตลอดจนคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 7 ล้าน 9 แสนไร่เศษ และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 7 ล้านไร่ นับเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินขวัญถุงและชุดนักกีฬาให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  2. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
  4. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  8. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดินและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะทำงานจัดที่ดิน
  9. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics