นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด

พิมพ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

พิมพ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดโครงการหน่วยบริหารเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ณ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ตำบลแ
  3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการควบคุมไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ 3/2560
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2560
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญกระถางธูป และปล่อยขบวนชาวเขาแห่โพธิสัตว์กวนอิม ในงานแลองสมโภชเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2560
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics