นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ video Conference

พิมพ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถักทอเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำสาละวิน

พิมพ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถักทอเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำสาละวิน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำสาละวิน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 70 คนร่วมประชุม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรลุ่มน้ำระดับต่างๆ อักทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ อย่างเป็นรูปประธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง คิดโครงการที่เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ลุ่มน้ำสาละวินประกอบด้วยลุ่มน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปาย แม่น้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จังหวัดตากสำหรับสถานการณ์น้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 31 อ่าง มีปริมาณน้ำรวมกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละกว่า 90

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรระดับจังหวัด

พิมพ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการ Youth Empowerment for Shaping the future (YES)

พิมพ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการ Youth Empowerment for Shaping the future (YES) ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมป์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเปิดอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโส
  3. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางเศรษฐกิจและการนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์
  5. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 /2560 และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติด"
  6. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
  8. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  9. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร
  10. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics