ทำเนียบเจ้าเมือง - ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิมพ์

เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน

1. พญาสิงหนาทราชา
(ชานกะเล)
ปี พ.ศ. 2417-2427

2. เจ้าแม่นางเมี้ยะ (เจ้านางเมี้ยะ)
ปี พ.ศ. 2427-2434

3. พญาพิทักษ์สยามเขต
(ปู่ขุนโท้ะ)
ปี พ.ศ. 2434-2450

4. พญาพิศาลฮ่องสอนกิจ
หรือ พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี
(ขุนหลู่ หรือ ขุนหลู่ชิง)
ปี พ.ศ. 2450-2484

ปี พ.ศ. 2448 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ เป็นการปกครองแบบมณฑล ย้ายที่ตั้งเมืองไปที่เมืองยวมหรือแม่สะเรียง คงมีเจ้าเมืองไว้ที่ปรึกษาของทางราชการแต่ไม่มีอำนาจในการบริหารแผ่นดิน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. พระยาศรสุรราช (เปลื้อง)
ปี พ.ศ. 2453-2455

2. พ.ต.ต. พระสุรการบัญชา
(ยิ้ม นิละโยธิน)
ปี พ.ศ. 2455-2463

3. พระพิทักษ์เทพธานี
(ปุ่น อาสนจินดา)
ปี พ.ศ. 2463-2470

4. พระประธารธรารักษ์
(กาบ ผลนิวาส)
ปี พ.ศ. 2470-18 ธ.ค. 2472

 

5. พระพายัพพิริยกิจ
(เอม ทินนะลักษณ์)
18 ธ.ค. 2472-ปี พ.ศ. 2473

6. พระพิบูลย์บริหาร
(ทรัพย์ สุวรรณสมบูรณ์)
1 เม.ย. 2473-ปี พ.ศ. 2481

7. หลวงพำนักนิกรชน
(อุ่น สมิตตามร)
6 มิ.ย. 2481-5 ส.ค. 2483

8. ขุนไกรกิตตยานุกูล
(อัมพร สาครพันธ์)
5 ส.ค. 2483-มิ.ย. 2486

 

9. ม.ร.ว.บุง ลดาวัลย์
20 พ.ย. 2486-10 มิ.ย. 2487

10. นายพรหม สูตรสุคนธ์
10 มิ.ย. 2487-10 มิ.ย. 2488

11. นายถนอม พิบูลย์มงคล
30 เม.ย. 2489-10 มิ.ย. 2489

12. ขุนบูรราษฎร์นราภัย
(สะอาด สุตบุตร)
1 ก.พ. 2491-4 ม.ค. 2493

 

13. นายมานิต ปรุณพรรค์
14 ม.ค. 2493-9 มิ.ย. 2496

14. นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
9 มิ.ย. 2496-20 ธ.ค. 2497

15. นายจำรัส ธารีสาร
1 มิ.ย. 2498-20 พ.ย. 2500

16. นายเครือ สุวรรณสิงห์
17 ก.ค. 2500-14 มิ.ย. 2501

 

17. นายสุจิตต์ สมบัติศิริ
14 มิ.ย. 2501-27 ก.ย. 2507

18.นายสุวรรณ กฤตธรรม
1 ต.ค. 2507-1 ต.ค. 2508

19. นายเอี่ยม เกรียงศิริ
1 ต.ค. 2508-30 เม.ย. 2512

20. พ.ต.อ. เปลื้อง ตันตาคม
1 พ.ย. 2512-30 ก.ย. 2514

 

21. พล.ต. ปราการ ภูวนารถนุรักษ์
1 ต.ค. 2514-30 ส.ค. 2515

22. นายสุโข อินทรประชา
1 ต.ค. 2515-30 ก.ย. 2518

23. นายอรุณ ปุสเทพ
1 ต.ค. 2518-30 ก.ย. 2519

24. นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป
1 ต.ค. 2519-30 ก.ย. 2521

 

25. นายจำนง ยังเทียน
1 ต.ค. 2521-30 ก.ย. 2523

26. นายอนันท์ มีชำนะ
1 ต.ค. 2523-30 ก.ย. 2526

27. นายวนิช พรพิบูลย์
1 ต.ค. 2526-30 ก.ย. 2528

28. นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์
1 ต.ค. 2528-30 ก.ย. 2530

 

29. นายประมูล สังฆมณี
1 ต.ค. 2530-30 ก.ย. 2531

30. นายประมวล รุจนเสรี
1 ต.ค. 2531-5 ส.ค. 2533

31. ร.ต.ชาญชัย ใจใส
6 ส.ค. 2533-30 ก.ย. 2535

32. นายสหัส พินทุเสนีย์
1 ต.ค. 2535-24 พ.ย. 2537

 

33. นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์
25 พ.ย. 2537-30 ก.ย. 2539

34. นายภักดี ชมภูมิ่ง
1 ต.ค. 2539-15 เม.ย. 2541

35. นายสำเริง ปุณโยปกรณ์
16 เม.ย. 2541-30 ก.ย. 2542

36. นายพจน์ อู่ธนา
1 ต.ค. 2542-30 ก.ย. 2545

 

37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ
1 ต.ค. 2545-30 ก.ย. 2548

38. นายดิเรก ก้อนกลีบ
1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2550

39. นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง
1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2552

40. นายกำธร ถาวรสถิตย์
1 ต.ค. 2552-8 ม.ค. 2555

 

41. นางนฤมล ปาลวัฒน์
9 ม.ค. 2555-30 ก.ย. 2556

42. นายสุรพล พนัสอำพล
1 ต.ค. 2556-30 ก.ย. 2558

43. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559

44. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
1 ต.ค. 2559-ปัจจุบัน

 

เอกสารอ้างอิง

  • หนังสือ"ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • หนังสือ "ย้อนรอยอดีตเมืองแม่ฮ่องสอน" โดย สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
  • หนังสือ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำปีต่าง ๆ โดย กองคลัง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
Live tracking and statistics