นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 /2560 และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติด"

พิมพ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 /2560 และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติด" ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว จำนวน 70 คน การจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อเกิดประโยชน์โดยตรงต่อนายจ้าง และลูกจ้างหรือหน่วยงานของรัฐที่มีพนักงานจ้าง ที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติ หลักการของการประกันสังคม และพัฒนาการประสานงานระหว่างสถานประกอบการ สถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง และลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics