วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด (คณะที่ 2) และเวลา 16.00 น.เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามโครงการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน Incoming และ Outdoing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม)