Back to Top
 

ข่าวผู้บริหารจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2561 จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยังวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 123 คน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ผู้ได้รับสัญชาติไทยกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หากผิดคำปฏิญาณจะยินยอมให้ยึดบัตรประจำตัวประชาชนคืน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง"
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  3. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
  4. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก
  6. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม 2 เรื่อง
  7. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จาก 3