ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 “ตากเกมส์”

พิมพ์


วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 “ตากเกมส์” และรับมอบธงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ส่งมอบธงคืนให้กับกรมพลศึกษา รับมอบโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน และได้ส่งมอบธงการแข่งขันฯ ต่อให้นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "แม่ฮองสอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2558

พิมพ์


วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น ที่ โรงแรมเชนทราแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสอน พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "แม่ฮองสอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระเกียรติ เมืองสามหมอก”

พิมพ์


วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระเกียรติ เมืองสามหมอก” ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย สำหรับพิธีวันฉัตรมงคล เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม นับตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนตลอดมา รวมทั้งชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการพระราชดำรินับ 100 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า ในป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน

พิมพ์


วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 11.00 น. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า ในป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พันเอกอภิเชฐ ซื่อสัตย์ รอง ผบ.กกล.นเรศวร พันเอกคชาชาต บุญดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียง พร้อมทหาร ตำรวจ ปกครอง ส่วนราชการกรมป่าไม้ กรมอุทธยานฯ กว่า 30 คนร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน การตัดไม้ทำลายป่า ในป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2557
  2. รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปดโครงการดานความปลอดภัยวันแรงงานแหงชาติ จังหวัดแมฮองสอน ประจําป 2557
  3. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2557
  4. พิธีรดน้ำขอพร หรือ กั่นตอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2557 พร้อมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗
  6. พิธีรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่พบและช่วยเหลือประชาชนที่หมู่บ้านรักไทย บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านรวมไทย และหมู่บ้านกองมูงเมือง
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดวันแสดงพลังมวลชน “แมฮองสอนอาสา พิทักษผืนปาสาละวิน” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ในผืนป่าสาละวิน
  10. พิธีเปดโครงการศึกษา วิเคราะห พัฒนาสมรรถนะการจัดทําแผนยุทธศาสตร สําหรับขาราชการสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2557

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics