รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว

พิมพ์

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว

พิมพ์

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

พิมพ์

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในคราวมาประชุมตรวจติดตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล อ

พิมพ์

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.59 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 85 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ

พิมพ์

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนเป็นการรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไม่ให้สูญหาย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า จะไม่ทำลายป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมต่อต้านขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อย่างสุดความสามารถ และจะร่วมกันพิทักษ์รักษาป่าด้วยการปลูกป่า คืนกล้วยไม้สู่ป่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่า จากนั้นนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกว่า 500 คนร่วมกันคืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ โดยนำกล้วยไม้ 3 สายพันธ์ จำนวน 1,500 ต้นไปเกาะติดที่ไม้ยืนต้น ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ และนิทรรศการจุดเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
  2. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าว
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งและปรับเกลี่ยตำแหน่งพนักงานเทศบาล
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งและปรับเกลี่ยตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
  8. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางการของประชาชน
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล
  10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดกาแฟ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics