ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น เกียรติเดินแฟชั่นโชว์การกุศล งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 21.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น เกียรติเดินแฟชั่นโชว์การกุศล งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําป 2558 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งใน การเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในปีนี้ มีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล มากกว่า 50 คู่ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลแต่งกายในชุดชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ไทยใหญ่ ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอดำ มูเซอแดง ปะโอ จีนยูนนาน ไทยล้านนา อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานพิธีมอบรางวัล ธิดาชาติพันธุ จังหวัดแมฮองสอนประจําป 2558 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 23.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานพิธีมอบรางวัล ธิดาชาติพันธุ จังหวัดแมฮองสอนประจําป 2558 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน การประกวดธิดาชาติพันธุ์มีสาวงามที่มีภูมิลำเนาเป็นชาวแม่ฮ่องสอน จาก 9 ชาติพันธุ์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมประกวด เพื่อค้นหาสตรีผู้ที่มีความงดงาม ทั้งกาย ใจ และวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า และความงดงามของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยผลการประกวดมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานมอบเครื่องกันหนาว ณ อ.ขุนยวม อ.แมลานอย อ.แมสะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานมอบเครื่องกันหนาว ณ ที่วาการอําเภอขุนยวม อ.ขุนยวม องคการบริหาร สวนตําบลทาผาปุม อ.แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ อ.แมสะเรียง และ องคการบริหารสวนตําบลแมสวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานมอบเครื่องกันหนาว อ.ปางมะผา อ.ปาย และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 08.30-16.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานมอบเครื่องกันหนาว ณ องคการบริหารสวนตําบลถ้ำลอด อ.ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลทุงยาว อ.ปาย และองคการบริหารสวนตําบลหวยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 ณ บริเวณถนนนาวาคชสาร และถนนสัมพันธ์เจริญเมือง บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งเป็นการมอบความสุข ให้กับชาวแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็น การหารายได้ไว้ใช้จ่ายในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานมีการออกร้านของ ส่วนราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษา การออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้าโอท็อป การประกวดธิดาชาติพันธุ์ การเดินแฟชั่นโชว์การกุศล การประกวดร้องเพลงร้องลูกทุ่ง ทั้งประเภทนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแข่งขันกีฬา เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดบ่วง และชกมวยไทยโดยมีนักมวยจากเมียนมาร์ด้วย การแสดงของ เด็ก เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ และศิลปินชื่อดังมากมาย งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 จะมีไปถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดแมฮองสอน
  2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิผู้ตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ณ หองประชุมแสงสิงแกว ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวกิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหมแอรพอรท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้แทนอัญเชิญหรีดประทานวางหน้าหีบศพ พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ บริเวณน้ำตกซูซา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปน ประธานพิธีมอบอุปกรณชวยเหลือผูพิการที่ประสบภัยจากการใชรถใชถนน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปนเกียรติในพิธีมอบเครื่องนุงหมกันหนาวของโครงการห่มรัก ปที่ 5 ณ โครงการพระราชดําริ ปางตอง 2 (ปางอุง) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics