โครงการพระราชดำริ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชน

พิมพ์


วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอปางมะผ้า ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านยามชายแดนในโครงการพระราชดำริ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชน ณ บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า โดยได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนเมื่อปี 2543 ซึ่งมีประชากรรวมทั้งหมด 121 คน 62 ครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม ทหาร ตำรวจ ราชการทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ โดยประกอบพิธีฟังธรรม ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๕๙ รูป

พิมพ์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม ทหาร ตำรวจ ราชการทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยประกอบพิธีฟังธรรม ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๕๙ รูป ณ อารามหลวงวัดจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม 2557 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า O-TOP และสินค้าชุมชน การแสดงวัฒนธรรม ของไทยใหญ่ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงาน การจำหน่ายอาหารและขนมไทยใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอดีตกลุ่มสีต่าง ๆ เข้ากิจกรรม ฯ ดังกล่าวจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรม TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการปลูกและบวชป่า ณ บริเวณลำห้วยหวาย บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย
  3. พิธีเปดประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมโครงการไฟฟา บริเวณชายแดนไทย – พม่า
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด บมจ.ไอทีซิตี้ สาขาที่ 88 กาดคำแม่ฮ่องสอน
  5. โครงการฝึกอบรมการปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมงานฉลองวันประกาศเอกราช 238 ป
  7. พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557
  10. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ประธานประชุมการตรวจติดตามราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics