เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 57 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างก่ออิฐเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระหว่างต้องโทษและภายหลังพ้นโทษไปแล้ว โดยเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขัง ในระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2557 ในหลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ และช่างก่ออิฐเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 20 คน

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬานันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 57 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนักกีฬาจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และเปตอง เพื่อเป็นการใช้กีฬาและนันทนาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมนันทนาการในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่

พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 57 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเดิม ที่ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

พิมพ์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. ที่โรงแรมอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ/ผู้นำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น /กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา สื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไปรวม 130 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การลงนามโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาในเมืองลอยก่อ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
  2. พิธีเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
  4. พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมไตรมินิมาราธอนทั่วไทย คืนความสุขให้ประชาชน
  5. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการรับคำร้องในการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่
  7. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2557
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยตัวชั่วคราว ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ราษฎรตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics