รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หองประชุมประดิษฐจองคํา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮองสอน

พิมพ์

วันที่ 29 เมษายน2559 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮองสอน ณ  หองประชุมประดิษฐจองคํา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

พิมพ์

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2559 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายเทพประสิทธิ์ วงษทาเรือ ปลัดจังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแกชนกลุมนอยจังหวัดแมฮองสอน

พิมพ์

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเทพประสิทธิ์ วงษทาเรือ ปลัดจังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแกชนกลุมนอยจังหวัดแมฮองสอน ครั้งที่2/2559 ณ  หองประชุมประดิษฐจองคํา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอแม่ลาน้อย

พิมพ์

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอแม่ลาน้อย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีสตรีอำเภอแม่ลาน้อยจาก 8 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน มีกิจกรรมการรณรงค์แสดงพลังสตรี การบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย และเวทีเสวนาการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมลานอย อำเภอแมลานอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน
  3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  5. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  6. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทำงานดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics