รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อำเภอปาย โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ และรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอปาย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ปล่อยขบวนบรรทุกน้ำไปฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดมลภาวะจากฝุ่นละอองในเขตชุมชนเทศบาลตำบลปาย และตรวจเยี่ยมการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน ณ วัดพระธาตุศรีวิชัย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ “เกษตรปลอดภัย ชิมอาหารไทยใหญ่ที่ผาบ่อง”

พิมพ์


วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ “เกษตรปลอดภัย ชิมอาหารไทยใหญ่ที่ผาบ่อง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้มีรายได้ มีความสามารถช่วยเหลือตัวเอง และเผยแพร่อาหารไทยใหญ่ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ณ บริเวณหน้าตลาดสดบ้านผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีนายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กล่าวแนะนำหมู่บ้านผาบ่อง และนายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิมพ์

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม ณ บริเวณบ่อน้ำแร่ผาบ่อง อ.เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีการประกวดผลผลิต ทางการเกษตร อาทิเช่น แตงโม กล้วย กะหล่ำาปรี และพริกกะเหรี่ยง มีเกษตรกรส่งผลิตทางการเกษตร เข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควันและภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 15 นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิทยา มากปาน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวขัอง ร่วมประชุมหารือการปองกันและแกไขปญหาไฟปา/หมอกควันและภัยแลงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

“แข่งขันจักรยานทัวร์เมืองสามหมอก” สนามที่ ๒

พิมพ์


วันที่ 23 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “แข่งขันจักรยานทัวร์เมืองสามหมอก” สนามที่ ๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวตลอดปีในจังหวัด เส้นทางการแข่งขัน จักรยานทัวร์เมืองสามหมอก เริ่มต้นเส้นทางที่จุดปล่อยสนามกีฬากลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปถนน เลี่ยงเมือง ไปอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา แล้ววกกลับเข้ามาในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น จักรยานเสือภูเขา เสือหมอบทางเรียบจำนวน 8 รุ่น ระยะทางในการปั่นประเภทละ 46 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
  2. งาน "ท่องเที่ยว ลุ่มน้ำ สาละวิน เยือนถิ่นธรรมชาติ ร้อยวิถีชนเผ่า (เทศกาลปลาลุ่มน้ำสาละวิน)"
  3. พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม แม่ฮ่องสอน
  4. พิธีอัญเชิญ องค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพศักดิ์สิทธิ์พร้อมกระถางธูปของเทพต่าง ๆ แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน
  5. พิธีพุทธาภิเษก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล เทวสถาน วิหารเจาแมกวนอิม
  6. โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน
  7. ประชุมเตรียมงาน “พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน”
  8. ประชุมคณะทํางานจัดการแขงขันจักรยานทางไกลทัวร์ ลานนาตะวันตก” ภายใตโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดปจังหวัดแมฮองสอน สนามที่ 2
  9. ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง “การศึกษาจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางไร”
  10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติ พิชิตการทำงานในยุค AEC"

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics