กิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กิจกรรมลดภาวะจากฝุ่นละอองหมอกควัน

พิมพ์


วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กิจกรรมลดภาวะจากฝุ่นละอองหมอกควัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยก่อนการเปิดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้สัมภาษณ์รายการ “มองเมืองเหนือ” ซึ่งเป็นรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น – 09.00 น. หรือทางเว็ปไซต์ http://www.tv11.prdnorth.in.th/

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรวมพลังมวลชน “แม่ฮ่องสอนร่วมใจ รวมพลังไทย เพื่อแผ่นดิน

พิมพ์


วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังมวลชน “แม่ฮ่องสอนร่วมใจ รวมพลังไทย เพื่อแผ่นดิน” ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 1,250 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประสานเสริมสร้างความรักความสามัคคีกลุ่มพลังมวลชน และเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็ง และนำการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ของพลังมวลชน ให้พร้อมเผชิญภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พิมพ์


วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.)

พิมพ์


วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิดธีเปิการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.)

พิมพ์


วันที่ 3 เมษายน 2557 นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิดธีเปิการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ณ หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นการสร้างแนวร่วม โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่า พร้อมทั้งปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้เป็น นักส่งเสริม ควบคู่กันไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ให้ราษฏรเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่า ดูแลการใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน ตลอดจนการดำรงชีพทางการเกษตร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีราษฏรในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และโอนย้าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์” ประจำปี 2557
  2. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2557
  3. พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  4. พิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. พิธีเปิดโครงการ “เกษตรปลอดภัย ชิมอาหารไทยใหญ่ที่ผาบ่อง”
  7. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  8. การตรวจราชการแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควันและภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. “แข่งขันจักรยานทัวร์เมืองสามหมอก” สนามที่ ๒
  10. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics