หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

พิมพ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

พิมพ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ดังนี้ กิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษา การจัดนิทรรศการต่างๆ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมขึ้นวัดฟังธรรม กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมประกวดภาพวาด ประกวดต้นเทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน

พิมพ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 31 ตำบล ณ โรงแรมแม่ฮ่องสอน เมาน์เท็น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก สุรเชษฐ์ ไชยวงศ์) และผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม "การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดชายแดนภาคเหนือ"

พิมพ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก สุรเชษฐ์ ไชยวงศ์) และผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม "การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดชายแดนภาคเหนือ" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ประชุมมีการนำเสนอ "แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน" เพื่อเป็นแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาที่จะให้มีโครงการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน" เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งใหม่ โดย รองศาตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้นำเสนอต่อคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก สุรเชษฐ์ ไชยวงศ์) ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผนงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและมอบผ้าไตร แด่ภิกษุสามเณร โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ และผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  5. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการดำเนินกิจกรรมดครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามิติ
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีปอยส่างลองเทิดไท้องค์ราชัน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน
  10. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics