ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.)

พิมพ์


วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิดธีเปิการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.)

พิมพ์


วันที่ 3 เมษายน 2557 นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิดธีเปิการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ณ หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นการสร้างแนวร่วม โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่า พร้อมทั้งปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้เป็น นักส่งเสริม ควบคู่กันไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ให้ราษฏรเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่า ดูแลการใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน ตลอดจนการดำรงชีพทางการเกษตร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีราษฏรในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และโอนย้าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์” ประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และโอนย้าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์” ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดอบรมในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการที่มาปฏิบัติงานในแม่ฮ่องสอนได้รับรู้นโยบาย ทิศทางการพัฒนาจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมาย โดยให้ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติงานราชการ มีความสามารถประสานความร่วมมือ ในการทำงานได้ มีการทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวในการทำงานได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2557

พิมพ์


วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พิมพ์


วันที่ 2 เมษายน 2557 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดกรวยถวายพานพุ่มเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมนำกล่าวคำถวายพระพร โดยผู้ร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพร จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. พิธีเปิดโครงการ “เกษตรปลอดภัย ชิมอาหารไทยใหญ่ที่ผาบ่อง”
  4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  5. การตรวจราชการแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควันและภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. “แข่งขันจักรยานทัวร์เมืองสามหมอก” สนามที่ ๒
  7. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
  8. งาน "ท่องเที่ยว ลุ่มน้ำ สาละวิน เยือนถิ่นธรรมชาติ ร้อยวิถีชนเผ่า (เทศกาลปลาลุ่มน้ำสาละวิน)"
  9. พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม แม่ฮ่องสอน
  10. พิธีอัญเชิญ องค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพศักดิ์สิทธิ์พร้อมกระถางธูปของเทพต่าง ๆ แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics