พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗

พิมพ์


วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.09 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย พันเอก บุญยืน อินกว่าง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จ.แม่ฮ่องสอน บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พิมพ์


วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอปายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 7 อำเภอ 43 ตำบล 378 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 135,488 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 4,484 ไร่ โดยในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือมอบถังน้ำบรรจุ 2 พันลิตร จำนวน 730 ใบ ให้กับหมู่บ้านที่ประสบ ภัยแล้ง พร้อมกับนำน้ำไปแจกจ่ายทั้งหมดกว่า 1,900,000 ลิตร

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่พบและช่วยเหลือประชาชนที่หมู่บ้านรักไทย บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านรวมไทย และหมู่บ้านกองมูงเมือง

พิมพ์


วันที่ 23 เมษายน 2557 นายสุรพล พสัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการและเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบและช่วยเหลือประชาชนที่หมู่บ้านรักไทย บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านรวมไทย และหมู่บ้านกองมูงเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานเพื่อพัฒนาความมั่นคง เขตประเทศเมียนมาร์ โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดที่ต้องการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขและให้การช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดวันแสดงพลังมวลชน “แมฮองสอนอาสา พิทักษผืนปาสาละวิน” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ในผืนป่าสาละวิน

พิมพ์


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดวันแสดงพลังมวลชน “แมฮองสอนอาสา พิทักษผืนปาสาละวิน” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ในผืนป่าสาละวิน ณ สนามหน้าค่ายเทพสิงห์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีเปดโครงการศึกษา วิเคราะห พัฒนาสมรรถนะการจัดทําแผนยุทธศาสตร สําหรับขาราชการสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2557
  2. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน "วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ "
  3. แถลงข่าวปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถังน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
  8. ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนร่วมขบวนแห่ครัวหลู่ หรือขบวนแห่ส่างลอง ประจำปี 2557
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมให้พร และผูกข้อมือ แก่ส่างลอง จำนวน 48 องค์
  10. กิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กิจกรรมลดภาวะจากฝุ่นละอองหมอกควัน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics