ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. ปรองดอง รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. ปรองดอง รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ขุนยวม ที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

พิมพ์


วันที่ 6 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ Mr. Hisao horikoshi กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ขุนยวม ที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายบุญอาจ จันทสีมา ทายาทไทย - ญี่ปุ่น ร่วมกันวางพวงมาลา ที่หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น และร่วมกันปลูกต้นซากุระไว้เป็นที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม...

ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1

พิมพ์


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา พร้อมด้วยสมาชิกและกลุ่มชาวบ้าน นำหน้งสือเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2557 ให้แก่ผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2557
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
  7. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประชุมตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นกลไกของเกษตรกร ในการร่วมบูรณาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ด้วยมิติศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่อาคาร บุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics