ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายสรุปการปกครองแบบต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา

พิมพ์


วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายสรุปการปกครองแบบต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา โดยเน้นเรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556

พิมพ์


วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมสัมมนา “โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวเข้าสู่การเป็น AEC ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

พิมพ์


วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 0๙.00 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวเข้าสู่การเป็น AEC ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและรับทราบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่

พิมพ์


วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและรับทราบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานเทศการพืชผักและดอกไม้บานที่บ้านกุงแกง เดอ ปาย ครั้งที่ 3

พิมพ์


วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 16.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศการพืชผักและดอกไม้บานที่บ้านกุงแกง เดอ ปาย ครั้งที่ 3 ณ บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน
  2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริ พระราชดำรัสหรือพระราชกระแสสั่งให้ส่วนราชการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
  3. พิธีเปิดงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 7”
  4. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช
  5. การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช
  6. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช
  7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ
  8. พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติเมืองสามหมอก ตามรอยพระราชา ใต้ฟ้าพระบารมี
  9. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  10. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เมืองสามหมอก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2556

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics