ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดการอบรมผูใหญบานของอําเภอเมืองแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม

พิมพ์


วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดการอบรมผูใหญบานของอําเภอเมืองแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองแมฮองสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2557

พิมพ์


วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พิมพ์


วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้บริการคลินิกเกษตร และบริการด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การให้บริการด้านวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาด้านพืช สัตว์ ประมง ดินบัญชี ชลประทาน สหกรณ์ ส.ป.ก. และด้านกฎหมาย การบริการเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกาย การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินในไร่นา การจัดนิทรรศการเกษตร การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน โรคพืช เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย พริกกะเกรี่ยง กระเทียม และถั่งแดงหลวง ณ บริเวณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. เป็นพิธีขึ้นวัดฟังพระธรรมเทศนา โดยพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธ์ เจ้าอาวาสวัดจองคำ และในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19.00 น. ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันน้อมระลึกวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของโลก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในปีมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรร