งาน "ท่องเที่ยว ลุ่มน้ำ สาละวิน เยือนถิ่นธรรมชาติ ร้อยวิถีชนเผ่า (เทศกาลปลาลุ่มน้ำสาละวิน)"

พิมพ์


วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ข้างวัดอมราวาส)นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยว ลุ่มน้ำ สาละวิน เยือนถิ่นธรรมชาติ ร้อยวิถีชนเผ่า (เทศกาลปลาลุ่มน้ำสาละวิน)" ของอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง และคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม แม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.09 น.พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม แม่ฮ่องสอน โดยมี ศ.ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมากราบสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวไทยเชื้อสายจีนจากหลายจังหวัด ร่วมงานอย่างคับคั่งนับพันคน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญ องค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพศักดิ์สิทธิ์พร้อมกระถางธูปของเทพต่าง ๆ แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 18 มีนาคม 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจัดพิธีอัญเชิญ องค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพศักดิ์สิทธิ์พร้อมกระถางธูปของเทพต่าง ๆ แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อประธานพรสิริมงคล พร้อมทั้งมีขบวนมังกรสิงโตจากจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมในขบวนแห่ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพุทธาภิเษก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล เทวสถาน วิหารเจาแมกวนอิม

พิมพ์


วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล เทวสถาน วิหารเจาแมกวนอิม ณ เทวสถานวิหาร เจาแมกวนอิม ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปางหมู อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน

พิมพ์


วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ บริเวณศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมเตรียมงาน “พิธีเปิดเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน”
  2. ประชุมคณะทํางานจัดการแขงขันจักรยานทางไกลทัวร์ ลานนาตะวันตก” ภายใตโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดปจังหวัดแมฮองสอน สนามที่ 2
  3. ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง “การศึกษาจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางไร”
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติ พิชิตการทำงานในยุค AEC"
  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจาหนาที่ และผูสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจําป 2557
  6. ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดแมฮองสอน ครั้งที่ 2/2557
  7. “ค่ายอัจฉริยภาพ และเปิดบ้านวิชาการ” ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา
  8. องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๘
  9. การแข่งขันจักรยาน ทัวร์เมืองสามหมอก ชิงแช้มป์ล้านนาตะวันตก
  10. พิธีกรรม "ข้าวขึ้นหลอง" งาน "วันพระราชทานธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย"

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics