ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ 12 คัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ 12 คัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังน่าเป็นห่วง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ 12 คัน เพื่อระดมฉีดพ่นละอองน้ำ และลดปัญหาหมอกควัน เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบโลรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรใหแกผูชนะ การประกวดรองเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับภาคเหนือ ณ หองทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบโลรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรใหแกผูชนะการประกวดรองเพลง รักชาติร่วมสมัยระดับภาคเหนือ ณ หองทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการถ่ายทอดบทเพลงรักชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าเรื่องราวของเพลงรักชาติ ที่สำคัญๆแก่ประชาชน และเยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเวทีการประกวดร้องเพลง เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออก เกิดจิตสำนึกรักชาติ สถาบัน และสมานสามัคคี ผ่านบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ซึ่งนายสิทธิพงษ์ นุดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอายุ 15-18 ปี รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และ เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าประกวด ระดับอายุ 11-14 ปี ได้รับเกียรติบัตร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานแถลงขาวการจัดงานประเพณีปอยสางลอง ประจําป 2558 ณ วัดจองคําพระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานแถลงขาวการจัดงานประเพณีปอยสางลอง ประจําป 2558 ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชเณรตามธรรมเนียมของ ชาวไทยใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และมีความเชื่อว่า จะได้รับบุญกุศลจากการบวชสามเณร งานนี้จัดให้มีขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยชาวบ้านจะตกลงกันกำหนดวันนัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรียนพร้อมๆ กัน มีการประดับประดาผู้ที่จะบวชด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงาม และประกอบพิธีบวชตามวัดที่เจ้าภาพศรัทธา แต่เดิมปอยส่างลองเป็นประเพณีที่จัดเฉพาะในหมู่ญาติมิตรของเจ้าภาพ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2525 ได้เกิดมีแนวความคิดใหม่โดยจัดเป็นบรรพชาหมู่ร่วมกันมากถึง 200 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ทำให้ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนิยมจัดบรรพชาหมู่สืบต่อมาถึงปัจจุบัน ปอยส่างลองจึงได้กลายเป็นประเพณีที่จูงใจให้มีผู้สนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สำหรับประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีบวชลูกแก้วประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยใหญ่คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดการ คือ วันที่ 1 เมษายน วันรับส่างลอง /วันที่ 3 เมษายน วันแห่ครัวหลู่ หรือแห่เครื่องไทยธรรม และวันที่ 4 เมษายน วันข่ามส่าง , วันหลู่ หรือ วันบรรพชาสามเณร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรณรงค์ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรณรงค์ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมขอความร่วมมือ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ช่วยกันรณรงค์ ออกเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ออกมาช่วยกันดับไฟป่า และงดเผาป่าทุกกรณี พร้อมทั้งปล่อยแถว รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันออกพ่นฝอยละอองน้ำไปตามถนนสายต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปดศูนย Fix It Center ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น1.jpgประธานในพิธีเปดศูนย Fix It Center ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม Fix it Center ครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมซ่อมสร้างเพื่อชุมชนออกให้บริการประชาชน โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ได้ร่วมมือกันในการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมดังนี้ 1.บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 2.ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 3.แนะนำสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 4.รับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้ได้ใช้งานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดแมฮองสอน และการจัดทําแผนคนพิการประจําป 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. นายไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ ณ เมรุชั่วคราววัดผาอ่าง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบรถเที่ยวชมเมืองให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระราชวีราคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ณ วัดผาอ่าง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้านและทรัพยากร รุ่นที่ 6 ณ บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสรีระราง พระราชวีราคม (บุญรักษ สุปฺโญ) ไปยังวัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics