ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ ตามวิถีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์พัฒนาแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 11.30 น. ณ ห้องประชุมโกลเด้น ปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ ตามวิถีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์พัฒนาแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเกษตรกรและชุมชน ผลักดันให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์


วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้หน่วยงาน ฯ ในพื้นที่ได้ปรับตัวเข้าสู่อาเซียนปี 2558 ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ในปี พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะจะสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการวางไว้ โดยระดมความคิดเห็นของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการยกร่างยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำยุทธศาสตร์อาเซียนที่ได้รับไปจัดทำแผน ๑ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านอาเซียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตามการประชุม ฯ ดังกล่าวมีภาครัฐและภาคเอกชน 120 คน เข้าร่วมประชุม ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงข้อราชการ ในระหว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ห้องประชุมอาคาร สว. ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

พิมพ์


วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการ ในระหว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ห้องประชุมอาคาร สว. ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นจำนวน 241 คน ร่วมรับฟัง

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ โกลเด้นปาย แอนด์สวีท รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดการอบรมผูใหญบานของอําเภอเมืองแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม

พิมพ์


วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดการอบรมผูใหญบานของอําเภอเมืองแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองแมฮองสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2557
  2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  3. พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557
  4. การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายผู้เสียหายจากรถโดยสารสาธารณะ
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 “ตากเกมส์”
  6. แถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "แม่ฮองสอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2558
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระเกียรติ เมืองสามหมอก”
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557
  9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า ในป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน
  10. ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2557

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics