ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2557

พิมพ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตรปลอดภัย

พิมพ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดสถานที่กลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และเป็นแหล่งพบปะกันโดยตรง ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตร กับผู้ซื้อสินค้า หรือผู้บริโภคโดยตรง โดยมีนายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเสวนาสภากาแฟจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

พิมพ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 07.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเสวนาสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะพูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสภากาแฟครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษแกคณะสงฆที่เขารวมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

พิมพ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษแกคณะสงฆที่เขารวมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ณ อาคารชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2557
  2. รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว ณ วัดอัมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  3. ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 29 รูป บนสะพานไม้ซูตองเป้
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาชาวไต
  7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพสกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  9. พสกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  10. พิธีเปิดโครงการสร้างและปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics