ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ธ.จ.) ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประสานการปฏิบัติงานข่าวด้านความมั่นคง

พิมพ์

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประสานการปฏิบัติงานข่าวด้านความมั่นคง (โต๊ะข่าวความมั่นคงสัญจร) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการจี้แจ้งแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดตามปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานจังหวัด

พิมพ์

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการและรายละเอียดตามปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางจัดตั้งสภาวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ

พิมพ์

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางจัดตั้งสภาวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด และคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการขอทานระดับจังหวัด
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแมฮองสอน
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสวนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP พัฒนาผูประกอบการและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics