ผวจ.มส.ประชุมหารือและมอบนโยบายจำนำข้าวเปลือก

พิมพ์

วันนี้ (10 ต.ค. 54) นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือและมอบนโยบายจำนำข้าวเปลือก

เมื่อเวลา 10.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน การค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือและมอบนโยบายจำนำข้าวเปลือก โดยยึดหลักเกณฑ์จำนำข้าวเปลือก และป้องกันการสวมสิทธิ์ สรุปสาระการประชุม ได้ดังนี้ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและกระบวนการชั้นตอนของการรับจำนำ ข้าวเปลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้ทราบแล้วทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ 2. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำการสำรวจโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว ปรากฎว่าไม่มีโรงสีที่เข้าหลักเกณฑ์ 3. กรณีที่ชาวนาจะเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกสามารถกระทำได้โดยไปจำนำใน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่มีโรงสีที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 7 โรง 4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5362-0492-3

Live tracking and statistics