ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอปาย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอปาย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอปาย พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่และชมสภาพความเป็นอยู่ของประชากร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอปาย ณ วัดทรายขาว และลงพื้นที่ชมสะพานไม้ข้ามแม่น้ำปาย

จากนั้น เดินทางไปห้องประชุมอำเภอปาย ที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอปาย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้แทนประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย ในการนี้ ได้รับฟังข้อร้องเรียนของชาวบ้านอำเภอปายด้วย

ต่อมา เดินทางไปกราบสักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ณ วัดน้ำฮู

ภาพ: เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Live tracking and statistics