ตอนที่ 19 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 242 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการทำงาน หรือรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตลอดจนคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 7 ล้าน 9 แสนไร่เศษ และเป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 7 ล้านไร่ นับเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg