ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสรีระราง พระราชวีราคม (บุญรักษ สุปฺโญ) ไปยังวัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ วัดก้ำก่อ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีอัญเชิญสรีระราง พระราชวีราคม (บุญรักษ สุปฺโญ) ไปยังวัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้จะมีพิธีปอยเหลิมในวันที่ 2 มีนาคม 2558 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทใหญ่ พม่า และล้านนา หากมีพระมหาเถระ หรือ ผู้ที่ครองบ้านครองเมือง คฤหบดีผู้สร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมือง เมื่อล่วงลับไปแล้ว จะจัดงานประเพณีลากเหลิม หรือลากล้อ เพื่อประกาศกิตติคุณและคุณงามความดีให้ท่านผู้นั้น โดยนิยมสร้างวิมานบุษบกตั้งอยู่บนรูปนกฮางส่า หรือหงส์เฉพาะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ในอดีตถ้าเป็นศพพระสงฆ์จะจัดเป็นปอยล้อ หากเป็นฆราวาสก็จัดเป็นปอยเหลิม ต่อมาไม่นิยมทำเป็นปอยล้อ เนื่องจากควบคุมยาก และมักเกิดอุบัติเหตุ ภายหลังจึงจัดเป็นปอยเหลิมเพียงอย่างเดียว สำหรับชาวไทใหญ่ เรียกว่า ปอยล้อ และปอยเหลิม สำหรับบุคคลธรรมดา นิยมสร้างบุษบกคล้ายมณฑปศิลปะไทใหญ่ผสมพม่า ปัจจุบันในล้านนาจะไม่มีการลากเหลิมหรือลากล้อ คงมีแต่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสหภาพเมียนมาเท่านั้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา นันทนาการเชื่อมความสัมพันธ ไทย - เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามโรงเรียนบานหวยผา ตำบลหวยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา นันทนาการเชื่อมความสัมพันธ ไทย – เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามโรงเรียนบานหวยผา ตำบลหวยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคี ประสานสัมพันธ์และสร้างโอกาสส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้หมู่บ้านตามแนวชายแดนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีการติดต่อสื่อสาร และสร้างเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้มากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์กีฬาไทย-เมียนมาครั้งนี้ มีประชาชนชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่หมู่บ้านชายแดน ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานร่วมกิจกรรม และนำกีฬาฟุตบอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านมาร่วมทำการแข่งขันตลอดทั้งวัน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 10.00น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกรมป่าไม้กำหนดจัดงานโครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" โดยจัดขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเหนือ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเคาะประตูหมู่บ้านพร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ไฟป่า ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg