ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแมฮองสอน เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1 อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อคืนความสุขให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นการปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานมีการจำลองวิถีชีวิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 7 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยกะเหรี่ยง ลีซู ลาหู่ ละว้า จีนยูนนาน ม้ง และไทยใหญ่ การประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้าประกวดเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อายุ 5-12 ปี รวม 14 คน ในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าของชาติพันธุ์ต่างๆ มากมาย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg